Pháp Hội Niệm Phật và Trung Phong Tam Thời 2018

Nam Mô A Di Đà Phật!
 
Chúng tôi xin trân trọng mời các chư vị Phật tử, đồng tu đến tham dự Pháp Hội Niệm Phật và Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm từ ngày 27.09 đến 30.09.2017 tại thành phố Frankfurt am Main, Cộng Hòa Liên Bang Đức.
 
Địa chỉ:
Ernst-Griesheimer-Platz 7
63071 Offenbach am Main
Chủ lễ: Master Shi Wu Xing/ Pháp Sư Ngộ Hạnh
Ban Tổ Chức:
Nhóm Amitabha Buddhist Germany e.V. (www.amtb-germany.de)
 
Chương trình Phật Sự: 
Bát Quan Trai Giới và Pháp Hội Niệm Phật
27.09 – 28.09  08:00-21:00 – Bát Quan Trai Giới và Pháp Hội Niệm Phật
Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm
29.09- 30.09 08:00-18:30 – Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Hội
 
Pháp hội cung cấp miễn phí các bữa trưa chay và nước uống. Xin quí vị tự mang theo áo tràng. Ai muốn tham gia ban trai chủ, xin báo danh. Đại hội cũng lập bài vị cho đại chúng. Để thống nhất xin quí vị xem hướng dẫn và ly bài vị tiếng Việt tại trang: http://vietnam.amtb-germany.de/.
 
Xin quí vị chuyển tiếp thư cho các quí vị đồng tu khác.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Posted 

Chương trình Pháp Hội Năm 2018

Ngy 27   Tháng 9
08:00 – 09:00 进场Vào hội trường
09:00 – 09:30 洒净Nghi thức Sái tịnh
09:30 – 09:45 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
09:45 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ trưa
13:00 – 17:30 念佛Niệm Phật
17:30 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng  Kinh  Khai Thị
Ngy 28   Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 08:15 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
08:15 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ  trưa
13:00 – 17:30 念佛Niệm Phật
17:30 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng Kinh  Khai Thị
Ngy 29  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 09:00 念佛Niệm Phật
09:00 – 10:45 上悟下行法師開示【繫念功德】上Pháp Sư Thượng Ngô Hạnh khai thị
11:00 – 11:45 上供Thượng Cúng
12:00 – 13:00 午齋Ăn Cơm trưa
13:00 – 18:30 三時繫念法事第一時~第三時Tam Thời Hệ Niệm pháp sự Thời thứ nhất đến Thời thứ ba

 

Ngy 30  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 09:00 念佛Niệm Phật
09:00 – 10:15 上悟下行法師開示【繫念功德】下Pháp Sư Thượng Ngô Hạnh khai thị
10:15 – 10:45 傳授三皈依Quy y
11:00 – 11:45 上供Thượng Cúng
12:00 – 13:00 午齋Ăn Cơm trưa
13:00 – 18:30 三時繫念法事第一時~第三時Tam Thời Hệ Niệm pháp sự Thời thứ nhất đến Thời thứ ba